Privacyverklaring advocatenkantoor Sterckx

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle overeenkomsten, elke contactname, en  verzoek tot informatie met An STERCKX of Lise VERMEERSCH.

Door uw gegevens aan ons over te maken en/of gebruik te maken van onze diensten, respectievelijk onze website te bezoeken, verklaart u zich akkoord met onderhavige privacyverklaring.

Verantwoordelijke organisatie

An STERCKX en Lise VERMEERSCH, met kantoor te 8800 Roeselare, Kachtemsestraat 334, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. An STERCKX is gekend in de KBO met ondernemingsnummer 0542.880.492. Lise VERMEERSCH is gekend in de KBO met ondernemingsnummer 0560.749.278. U kan ons eenvoudig contacteren op het telefoonnummer 051 62 42 55, en op het emailadres info@sterckxadvocaten.be.

De contactgegevens van An STERCKX en Lise VERMEERSCH zijn ook terug te vinden op www.sterckxadvocaten.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons kantoor via het e-mailadres info@sterckxadvocaten.be.

In geval van een gegevenslek (systeemcrash, hacking, malware, onbevoegde toegang, etc.) waarbij uw persoonsgegevens gecompromitteerd zouden zijn,  zal u persoonlijk op de hoogte worden gebracht en zal gebeurlijk melding gemaakt worden bij de Privacy commissie.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adres

- E-mailadres

- Telefoonnummer

- Geboortedatum en –plaats

- Leeftijd

- Geslacht

- Rekeningnummer

- Rijksregisternummer/Ondernemingsnummer

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt binnen het kader van een concreet dossier, dit n.a.v. een vergadering, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gerechtelijke gegevens (met name strafrechtelijke feiten of veroordelingen)

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

- persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens om onze cliënten te kunnen verdedigen in het kader van een geschil of geding, om partijen in een dossier te kunnen contacteren, om betalingen te kunnen verrichten, onze boekhouding te kunnen voeren, om u te informeren over onze dienstverlening en eventuele wijzigingen daaraan. Uw gegevens kunnen eveneens verder verwerkt worden na sluiting van het dossier, met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden;

Het verstrekken van de persoonsgegevens door onze cliënten om hen te kunnen verdedigen in het kader van een geschil is een contractuele verplichting. Indien deze gegevens niet verstrekt worden kan het contract niet uitgevoerd worden. Het verstrekken van de identificatiegegevens indien de toe te vertrouwen opdracht onder de toepassing van de witwaswet valt, is een wettelijke verplichting en is eveneens een voorwaarde om de overeenkomst te sluiten.

Rechtsgronden van de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

- u heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de verwerking van de persoonsgegevens

- om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op ons rust (o.m. gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingsaangifte of die wij dienen te verzamelen in kader van de witwaswetgeving);

- voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

Wij verwerken uw andere persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

- u heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de verwerking van de persoonsgegevens

- de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u betrokkene partij bent of om op uw verzoek maatregelen te nemen voor de sluiting van een overeenkomst

- om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op ons rust (o.m. gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingsaangifte of die wij dienen te verzamelen in kader van de witwaswetgeving);

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De papieren dossiers worden tot 5 jaar na archivering bewaard. De boekhouding wordt tot 7 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derden, zoals onder meer maar niet beperkt tot onze IT-Ieverancier, boekhouder, websitebeheerder, overheidsdiensten (bv. rechterlijke instanties etc.), de tegenpartij in een dossier. Wij waken erover dat deze derden de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens eveneens respecteren en dat zij deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een stukje informatie dat door een website naar uw browser wordt gestuurd en vervolgens op uw computer wordt opgeslagen. Door middel van cookies kan uw computer worden geïdentificeerd.

Cookies worden bij uw bezoek aan onze website gebruikt om informatie te verzamelen (aantal bezoekers, duur van uw bezoek, etc.) en om de werking van onze website te vereenvoudigen. De cookies worden niet gekoppeld aan uw persoonsgegevens.

Deze site maakt onder andere gebruik van volgende cookies:
Addthis: __atuvc. Dit is een cookie van de externe dienst Addthis om content te sharen.
Google Analytics: __utma, __utmb, __utmc, __utmz. Dit zijn cookies om de bezoekersaantallen bij te houden, deze bevatten echter geen persoonlijke gegevens.

U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om het aanmaken ervan te verhinderen. Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org.

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat. U dient er dan rekening mee te houden dat bepaalde inhoud van onze website mogelijks niet wordt weergegeven, en bepaalde applicaties mogelijks niet zullen functioneren.

Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft te allen tijde het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, en kan steeds vragen deze te laten aanpassen, te corrigeren, de verwerking ervan te beperken, of de gegevens te doen wissen.

U kan zich steeds verzetten tegen de verwerkingsactiviteit van uw persoonsgegevens.

U heeft daarnaast het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om uw toestemming terug in te trekken.

Elke vraag of verzoek met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens kan u kosteloos aan ons per e-mail richten op het adres info@sterckcadvocaten.be.

Wanneer een verzoek echter manifest ongegrond is of buitensporig wordt bevonden, kan een administratieve kost aangerekend worden.

Privacy van kinderen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd, wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen of de verzameling van gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de minderjarige partij is (bv. wanneer wij worden aangesteld als jeugdadvocaat).

We kunnen niet controleren of een bezoeker van de website ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Indien u een ouder of een voogd bent en u kennis heeft dat uw kinderen ons persoonlijke informatie hebben verschaft, zonder uw toestemming, verzoeken wij u om ons te contacteren via info@sterckxadvocaten.be.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

We kunnen van tijd tot tijd onze privacyverklaring bijwerken. Wijzigingen zijn consulteerbaar op onze website, of kunnen bij ons opgevraagd worden.

U wordt aangeraden om onze privacyverklaring regelmatig te controleren op wijzigingen.

Klachten

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35 | 1000 Brussel | commissie@privacycommission.be )